Статут

 

 

«Затверджено»
Рішенням установчих зборів Громадської
організації «Львівський клуб файкарів»
Протокол No 1 від
«13» жовтня 2018р.
Голова зборів Дума Т.М.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Львівський Клуб Файкарів»

м.Львів – 2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Організація «Львівський клуб файкарів» (далі – Клуб) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним за рішенням Установчих зборів засновників відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» для здійснення популяризації культури паління люльки та підтримання історичних традицій Клубу, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів.
1.2. Повне найменування Організації: українською мовою: Громадська організація «Львівський клуб файкарів»
1.3. Скорочене найменування Організації: українською мовою – ГО «ЛКФ»
1.4. Повне найменування англійською мовою: Non-governmental organization «Lviv pipe club»
1.5. Скорочене найменування англійською мовою: NGO «LPC»
1.6. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Клубу є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Клубом у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
1.7. Клуб є неприбутковою організацією зі статусом юридичної особи. Метою організації не є одержання прибутку. Клуб вільний у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КЛУБУ

2.1. Діяльність Клубу має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.
2.2. Клуб набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Клуб має власну символіку, яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.
2.3. З моменту державної реєстрації Клуб має виключне право на використання свого найменування та символіки.
2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Клуб у встановленому чинним законодавством порядку має право:
2.4.1. Здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Клубу.
2.4.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права та обов’язки.
2.4.3. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
2.4.4. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
2.4.5. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності Клубу, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.
2.4.6. Брати участь в організації і фінансуванні заходів, а також самостійно проводити
конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Клубу, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.
2.4.7. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання.
2.4.8. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств).
2.4.9. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя.
2.4.10. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
2.4.11. Засновувати з метою досягнення статутної мети засоби масової інформації.
2.4.12. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
2.4.13.Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі,
обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Клубу.
2.4.14. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
2.4.15. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Клубу та її партнерів.
2.5. Клуб несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Клуб не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Клубу, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

3. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою є популяризація культури паління люльки та підтримання історичних
традицій паління люльки, удосконалення рівня відносин у товаристві люлькарів (файкарів), формулювання, обговорення та вирішення будь-яких питань, завдань тощо, пов’язаних з палінням люльки, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів.
3.2. Основними напрямками діяльності Клубу є:
3.2.1. Створення та укріплення зв’язків з вітчизняними та закордонними курцями люльки, клубами шанувальників люльки, майстрами, що виготовляють тютюнову та люлькову продукцію,торговими марками, та особами, що займаються розповсюдженням тютюнової та люлькової продукції.
3.2.2. Організація та участь у культурних, організаційних і спортивних заходах, що пов’язані з культурою паління люльки в Україні та за її межами.

4.ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

КЛУБУ

4.1. Членство в Клубі є вільним для вступу/виходу як для громадян України так і іноземних громадян які перебувають в Україні на законних підставах та які досягли 18 років і визнають Статут Клубу.
4.2. «Львівський клуб файкарів» передбачає наступні види членства:
– член клубу з правом голосу;
– кандидат в члени клубу без права голосу;
– асоційований член клубу без права голосу.
4.2.1. Член клубу є особа, яка визнає Статут Клубу, заявила про своє бажання брати участь у засіданнях та різноманітних культурних/спортивних заходах Клубу, сплачує членські внески та має право голосу на Загальних Зборах Клубу.
4.2.2. Кандидат в члени клубу є особа, яка має намір набути членства в Клубі та визнає Статут Клубу, але не має права голосу.
4.2.3. Асоційований член клубу є особа, яка може відвідувати засідання Клубу, але не бере участі у заходах, які організовує Клуб, не сплачує членські внески та не має право голосу на Загальних Зборах Клубу.
4.3. Прийом у члени Клубу здійснюється на підставі усної заяви за рішенням Загальних Зборів Клубу з кандидатським терміном не менше 2 (двох) місяців. Після проходження кандидатського терміну та тематичної співбесіди (історія люльки, історія Клубу, культура паління люльки) більшістю голосів Загальних Зборів приймається рішення про прийом в члени клубу та приймається вступний внесок.
4.4. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
4.5. Члени Клубу мають право:
4.5.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Клубу, брати участь у всіх заходах, що проводяться Клубом.
4.5.2. Звертатися до органів Клубу з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Клубу, одержувати відповіді.
4.5.3. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Клубу, подавати заяви,
заперечення і скарги на прийняті ними рішення на Загальних зборах.
4.6. Члени Клубу зобов’язані:
4.6.1. Дотримуватись положень Статуту Клубу.
4.6.2. Своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Загальними Зборами.
4.6.3. Сприяти здійсненню завдань Клубу.
4.6.4. Брати участь у публічних заходах, що проводяться Клубом.
4.7. Членство в Клубі припиняється у випадках:
4.7.1. Виходу із Клубу за власним бажанням.
4.7.2. Виключення із Клубу, за рішенням Загальних Зборів, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо член втратив зв’язок із Клубом без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛУБУ

5.1. Управління Клубом здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Клубу.
5.2. Органами управління Клубу є: Загальні Збори членів Клубу, Правління Клубу, Президент Клубу, Скарбник Клубу.
5.3. Загальні Збори членів Клубу (далі – Загальні Збори) є вищим органом Клубу, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
5.3.1. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Клубу має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Клубу.
5.3.2. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням Клубу, Президентом Клубу, а також членами Клубу.
5.3.3. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Клубу Правлінням Клубу, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Клубу мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Клубу про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.
5.3.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Клубу, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Клубу, відомостей про Клуб.
5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Клубу.
5.3.5.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Клубу.
5.3.5.5. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.3.5.6. Обрання Правління Клубу та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
5.3.5.7. Обрання та відкликання Президента Клубу.
5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.3.6. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих учасників Загальних зборів.
5.3.7. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з
дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Клубу та членів Клуб. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.
5.3.8. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.4. Правління Клубу є керівним органом Клубу на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.4.1. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Клубу в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.4.2. Головою Правління є Президент Клубу.
5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена
затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Клубу та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління Клубу звітує перед членами Клубу на Загальних зборах Клубу.
5.4.4. До компетенції Правління відноситься:
5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
5.4.4.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних
напрямків діяльності Клубу затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Клубу.
5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Клубу та заходів, необхідних для їх виконання;
5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Клубу.
5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Клубу, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Клубу; звітів з виконання програм та проектів Клубу та подає їх на затвердження Загальних зборів.
5.4.4.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.4.5. Головує на засіданнях Правління Президент Клубу.
5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Клубу, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Президент Клубу на вимогу третини членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів.
5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.4.8. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Президента Клубу.
5.5. Засідання керівних органів Клубу (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Клубу та повідомляє членів Клубу не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом; про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.6. Президент Клубу здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Клубу в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.6.1. Президент Клубу обирається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки є
підзвітним Загальним Зборам та підконтрольним Правлінню Клубу і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Клубу пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Клубу.
5.6.2. Президент Клубу:
5.6.2.1. Діє від імені Клубу без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.6.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Клубу.
5.6.2.3. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Клубу, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Клубу.
5.6.2.4. Виступає розпорядником коштів та майна Клубу, укладає та підписує від імені Клубу господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Клубу.
5.6.2.4. Організовує підготовку засідання Правління.
5.6.2.6. Вирішує інші питання діяльності Клубу відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Клубу та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Клубу, Правління та Загальних Зборів Членів Клубу.
5.6.2.7. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Клубу на чергових Загальних Зборах.
5.6.3. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування
здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Клубу.
5.6.4. Президент Клубу може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за
ініціативою не менше половини складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:
– за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;
– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Клубу;
– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Клубу.
5.6.5. У разі, якщо Президент Клубу не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Клубу скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.
5.6.6. Скарбник Клубу обирається один із членів Клубу на термін не більше двох років, чиїм обов’язком є прийом, зберігання та видання коштів та інших цінностей, що надходять йому у якості пожертв, партнерської допомоги чи внесків членів Клубу та редагування Фінансового звіту Клубу, за рішенням Загальних зборів Клубу або Президента Клубу має право підпису без додаткового доручення.
5.6.7. Скарбник Клубу несе відповідальність перед зальними зборами за прийом, зберігання, видання за передання наступному скарбнику коштів та цінностей Клубу згідно Українського законодавства та статуту Клубу.
5.6.8. Скарбник Клубу організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Клубу.
5.6.9. Скарбник Клубу може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів або
ініціативою не менше половини складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ
ОРГАНІВ КЛУБУ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Клубу можуть бути оскаржені членом (членами) Клубу.
6.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Клубу можуть бути подані до Правління Клубу або винесені на розгляд Загальних Зборів.
6.3.Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.
6.4.Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень,воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.
6.5.У разі незгоди із рішенням Правління щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління Клубу вони можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.
6.6. Загальні Збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.
 

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Клуб у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Міжнародна діяльність Клубу здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
7.3. При здійсненні міжнародної діяльності клуб користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
7.4. Клуб здійснює:
7.4.1. Обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання,конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України.
7.4.2. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ КЛУБУ

8.1. Клуб може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами.
8.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

9. КОШТИ ТА МАЙНО КЛУБУ.

9.1. Клуб є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Клубу можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права,матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
9.2. Клуб самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.
9.3. Майно Клубу складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Клубу, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Клубу відповідно до Статуту та законодавства.
9.4. Доходи (прибутки) або майно Клубу чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Клубу, працівниками (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
9.5. Доходи (прибутки) та майно Клубу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Клубу, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.
9.6. Клуб несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Клуб не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Клубу, якщо інше не передбачено законом.
9.7. Клуб зобов’язаний вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
9.8. Державний контроль за діяльністю Клубу здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
10.9. У разі припинення Клубу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Клубу, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової Клубу. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.
11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за цепроголосували не менше як 3/4 присутніх на Зборах членів Клубу. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

12.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється шляхом його ліквідації (саморозпуску чи
примусового розпуску, в т. ч. за рішенням суду про заборону Клубу) або реорганізації.
12.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
12.3. Клуб має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
12.4.Рішення про саморозпуск Клубу приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.
12.5. У разі припинення Клубу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи не можуть перерозподілятись між членами Клубу, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
12.6. Реорганізація Клубу здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 учасників Загальних зборів. Реорганізація Клубу здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Клубу про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
12.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Клубу визначається відповідно до чинного законодавства.